Všeobecné obchodné podmienky

Základné pojmy

Podmienky a pravidlá používania

Všeobecné ustanovenia

Ochrana súkromia

Registrácia používateľa

Pridávanie inzerátov

Zrušenie konta

Zodpovednosť za škodu

Záverečné ustanovenia

Spolupráca

Kontakt

 

 

Základné pojmy

Prevádzkovateľ portálu: bazosdrobnosti.sk poskytuje inzertné služby (ďalej len  „Portál“).

Portál - internetová stránka  www.bazosdrobnosti.sk

Používateľ: Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Portálu bazosdrobnosti.sk

 • Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok
 • Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.

 

Podmienky a pravidlá používania

Všeobecné ustanovenia

Portál plní iba úlohu sprostredkovateľa online služieb medzi ponúkajúcim a dopytujúcim (ďalej len  „Používateľ“). Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, odoslaných e-mailov, hodnotení, ani za dodané služby alebo tovaru. Služby Portálu sú poskytované Používateľom bezplatne.

 • Ak má Používateľ záujem o pridanie informácie inzertného charakteru musí súhlasiť Podmienkami používania služieb inzertného portálu bazosdrobnosti.sk
 • Prostredníctvom Portálu bazosdrobnosti.sk môžu súkromné osoby ako aj firmy  inzerovať ponuku a dopyt po tovare alebo službách. Portál poskytuje služby, ktoré umožňujú Používateľom prezerať a pridávať textové prípadne obrazové informácie inzertného charakteru (ďalej len Dáta).
 • Prevádzkovateľ Portálu bazosdrobnosti.sk nezodpovedá za aktuálnosť inzerátov a ich pravdivosť, a teda nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu bazosdrobnosti.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Používateľ  týmto vyslovuje súhlas v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti, že prevádzkovateľ je oprávnený posielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách serveru.
 • Prevádzkovateľ inzertného portálu  bazosdrobnosti.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.                 
 • Prevádzkovateľ portálu bazosdrobnosti.sk je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok a  podľa vlastného uváženia je oprávnený vymazať Dáta vložené používateľom.
 • Inzerovať môže občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.


Ochrana súkromia

 • Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám. Používaním služby Používateľ súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto informácií.
 • Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením tohto zákona.
 • Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

 • Využívanie služieb Portálu bazosdrobnosti.sk je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.
 • Používateľ registráciou v systéme bazosdrobnosti.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti, emailová adresa, meno, priezvisko) pri svojich inzerátoch.
 • Registrovaní používatelia môžu pod svojim kontom pridávať a editovať inzeráty a využívať služby- portálu.

Pridávanie inzerátov

 • Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR.
 • Je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
 • Používateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak je dovolené inzerovať iba konkrétny tovar, resp. službu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných inzerátov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu inzerátu odkaz na web.
 • Po vložení Vášho inzerátu Vám bazosdrobnosti.sk zasiela informačný e-mail o tom, že na daný Portál bol úspešne vložený Váš inzerát. V tomto e-maily sa nachádzajú  pokyny pre prípadné zvýhodnenia, zmazanie či úpravu daného inzerátu.
 • Inzerát podáte cez rozhranie  „Pridať inzerát“. Zvoľte si  kategóriu a podkategóriu, do ktorej chcete pridať svoj inzerát. Obrázok môžete pridať vo formáte *.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png; .   Max. veľkosť jednej fotky je 5 MB. Inzerent má možnosť vložiť až 5 fotografií.
 • Atribúty inzerátu - typ inzercie (napr. predaj alebo kúpa), nadpis inzerátu, text inzerátu, cena, stav predávanej veci (napr. nová alebo použitá), lokalita (kde sa nachádza tovar / služba, ktorú inzerujete). Text inzerátu môže obsahovať max. 1000 znakov
 • Používateľ má možnosť upravovať inzerát.
 • Platnosť inzerátu je stanovená na  2 mesiace.
 • Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu bazosdrobnosti.sk, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 • V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

 

Pri vkladaní inzercie je zakázané pre Používateľa

 • pridávať viac ako jeden obsahovo rovnaký alebo podobný  inzerát od toho istého Užívateľa
 • pridávať inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku
 • písať text inzerátu (prevažne) veľkými písmenami
 • neprimerane používať pred textom alebo v texte inzerátu rôzne znaky (hviezdičky, výkričníky,...), symboly, medzery apod.
 • opakovane pridávať inzeráty s rovnakým obsahom
 • pridávať inzeráty z e-mailovej adresy, ktorá má nastavenú automatickú odpoveď
 • inzerovať v nadpise inzerátu www adresu
 • pridávať obrázky, ktoré nesúvisia s inzerátom
 • pridávať na inzertnú stránku fotografie alebo iný materiál, ku ktorým nemáte autorské práva resp. súhlas autora v rozpore s právnymi normami Slovenskej republiky a v rozpore s dobrými mravmi poškodzujúce tretiu stranu
 • vyzývajúce na klikanie reklám a na registráciu za takýmto účelom
 • so sexuálnym a erotickým obsahom, ponúkajúce erotický tovar, práce a služby, livechat, práce spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort
 • nešpecifikované ponuky práce, bezpracné zárobky, multilevel, provízne systémy, emailing
   

Ďalej je zakázané pri pridávaní a úprave inzerátu

 

 • písať celé slová VEĽKÝMI PÍSMENAMI (s výnimkou skratiek),
 • do Nadpisu a Textu inzerátu vkladať www adresu a špeciálne znaky (@|><~*#$%^&!?),
 • pridávať orámované alebo zvýraznené fotografie,
 • pridávať fotografie, na ktorých sa nachádza logo alebo názov iných inzertných serverov,
 • používať superlatívy (najlepšia ponuka, najlepšia kvalita, najnovšia technológia,...),
 • používať rozkazovacie, opytovacie a zvolacie vety.

Zrušenie konta

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránkach Portálu, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa alebo samotného Používateľa z databázy Portálu, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok inzercie
 • Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ Portálu môže jeho používateľský účet kedykoľvek v súlade so Všeobecnými podmienkami portálu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
  • porušenia Všeobecných podmienok Portálu bazosdrobnosti.sk ,
  • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
  • poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iných Používateľov,
  • používateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na Portál,
  • na vlastnú žiadosť Používateľa.

Zodpovednosť za škodu

 • Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu bazosdrobnosti.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu bazosdrobnosti.sk .
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu bazosdrobnosti.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ portálu bazosdrobnosti.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a vrátane textu aj fotografií.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť bazosdrobnosti.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál bazosdrobnosti.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli bazosdrobnosti.sk

Záverečné ustanovenia

Podmienky inzerovania na portáli bazosdrobnosti.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky a pravidlá  meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bazosdrobnosti.sk bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.


Spolupráca

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte, prosím, prostredníctvom emailu:

info@bazosdrobnosti.sk


Kontakt 

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy info@bazosdrobnosti.sk

V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov ohľadne portálu bazosdrobnosti.sk , nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Autobazar | Alfa | Audi | BMW | Chevrolet | Citroen | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Kia | Mazda | Mercedes-Benz | Mitsubishi | Nissan | Opel
Peugeot | Renault | Seat | Škoda | Suzuki | Toyota | Volkswagen | Volvo | Ostatné značky | Motocykle | Pneumatiky - kolesá | Tuning
Náhradné diely | Reality | Garzónka | Dvojgarzónka | 1-izb.byt | 2-izb.byt | 3-izb.byt | 4 a viac izb.byt | Chaty | Domy | Garáže
Hotely - Reštaurácie | Kancelárie | Obchodné priestory | Ostatné | Pozemky | Sklady | Služby | Záhrady | Mobily | Apple
Bezdrôtové telefóny | Faxi | GPS navigácie | HTC | LG | Motorola | Nokia | Ostatné značky | Príslušenstvo | Samsung | Sony
Sony Ericsson | Oblečenie a obuv | Dámske oblečenie | Pánske oblečenie | Detské oblečenie | Športové oblečenie | Obuv | Hodinky
Šperky | Doplnky | Ostatné | Práca | Administratíva | Brigády | Chémia-potravinárstvo | Doprava a logistika | Financie-ekonomika
IT a telekomunikácie | Management | Marketing a reklama | Obchod a predaj | Ochrana a bezpečnosť | Ostatné | Pohostinstvá a ubytovanie
Poľnohospodárstvo | Práca na doma | Právo a legislatíva | Priemysel, výroba | Remeslá | Servis a služby | Stavebníctvo
Technika a energetika | Tlač, polygrafia | Výskum a vývoj | Vzdelávanie, personalistika | Zdravotníctvo | Služby | Auto-moto
Cestovanie | Darčekové služby | Doprava | Finančné služby | Internet | IT, webdesign | Kozmetika-manikúra | Obchod | Opatrovanie
Ostatné | Pôžičky | Prekladateľstvo-tlmočníctvo | Právnické služby | Reklama | Stavebníctvo | Stravovanie | Stráženie detí
Ubytovanie | Účtovníctvo | Upratovanie | Veštenie | Vyučovanie | Zdravie a krása | Počitače | DVD, Blu-ray mechaniky | Grafické karty
Herné konzoly | Klávesnice, myši | Kopírky | Modemy | Monitory | MP3 prehrávače | Notebooky | Ostatné | Pamäte | PC-počítače
Procesory | Sieťové komponenty | Služby | Softvér-hry | Tablety, ečítačky | Tlačiarne-scanery | Webkamery | Wireless, WiFi
Základné dosky | Zdroje | Zvukové karty | Elektro | Chladničky-mrazničky | Domáce spotrebiče | Mikrovlnky | Ostatné
Práčky-sušičky | Sporáky-rúry | Starostlivosť o telo | Foto, Video, Audio | Audio | Autorádiá | CD-DVD-VHS | Domáce kino
Fotoaparáty a príslušenstvo | GPS | Hracie konzoly | Ostatná elektronika | Satelity-antény | Súčiastky | TV | Video a kamery
Nábytok, dom a záhrada | Bytové doplnky | Koberce a podlaha | Kuchyne | Nábytok | Ostatné | Starožitnosti | Bazény
Kotle-kachle-bojlery | Náradie | Rastliny | Stav. materiál | Záhradný nábytok | Zvieratá | Akvaristika | Chovateľské potreby
Drobné cicavce | Exotické zvieratá | Hospodárske zvieratá | Kone | Mačky | Psy | Vtáky | Ostatné | Cestovné lístky a letenky
Potraviny | Bezlepkové potraviny | BIO produkty | Poukážky a permanentky | Vstupenky a lístky | Vstupenky na festivaly
Vstupenky na koncerty | Zľavové kupóny | Zábava a hobby | Modelárstvo | Ostatné